Advoco
Advoco copyright 2015 - E-post: lawfirm@advoco.no - Tlf.: +47 22 03 80 40

ARBEIDSRETT

Arbeidsrett er et stort rettsområde og omfatter så meget mer enn de typiske arbeidskonflikter, som man umiddelbart gjerne forbinder med fagområdet.

Arbeidsrett omfatter spørsmål og problemstillinger som kan oppstå allerede før ansettelsesforholdet er en realitet, mens arbeidsforholdet består, til lenge etter at det er avsluttet; hva slags opplysninger har for eksempel arbeidsgiver anledning til å innhente om arbeidssøkeren, hvilke arbeidsoppgaver plikter arbeidstakeren å utføre mens ansettelsesforholdet består, hva slags pensjonsrettigheter har arbeidstakeren?

Eksempler på lover som faller innenfor arbeidsretten område er arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven, foretakspensjonsloven og sysselsetningsloven. Bildet kompliseres ytterligere av at arbeidsretten også deles inn i individuell arbeidsrett - rettigheter og plikter utledet av den individuelle arbeidsavtale - og kollektiv arbeidsrett - rettigheter og plikter utledet av tariffavtaler.

Flere av advokatene i Advoco har lang og bred erfaringer med arbeidsrettslige problemstillinger og yter rådgivning og bistand innenfor hele rettsområdet til både arbeidsgivere og arbeidstakere, typisk:

    Utforming og tolking av arbeidsavtaler
    Opphør av arbeidsforhold
    Nedbemanning og omstrukturering
    Virksomhetsoverdragelser
    Ferie- og pensjonsspørsmål
    Konkurranseklausuler
    Tariffspørsmål
    Innsyn og bruk av datasystemer
    Trygderettslige spørsmål


Advokatene i Advoco som arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger har omfattende erfaring, både fra forhandlinger og prosesser som følge av endringer og opphør av ansettelsesforhold mv. En av advokatene er også en aktiv foredragsholder og holder jevnlig kurs innenfor arbeidsrettens område, både for det offentlige og det private næringsliv.


Kontaktpersoner:
Carl-Christian Wishman
Bjørn Frederick Salvesen
Gitte Marie Lundh Martinsen