Advoco
Advoco copyright 2015 - E-post: lawfirm@advoco.no - Tlf.: +47 22 03 80 40

FORRETNINGSJUSS

Våre klienter skal nå sine mål!

Våre klienters virksomhet drives gjennom selskaper. Vi bidrar til å organisere klientenes virksomhet med det utgangspunkt forretningen har når spørsmål oppstår (ulike faser/ulike behov/ulike løsninger) på en best mulig måte innenfor de rammer den selskapsrettslige lovgivning trekker opp. Advokatene i Advoco yter bistand innenfor alle områder av selskapsretten, herunder blant annet med valg av selskapsform, overholdelse av selskapsrettlige regler, utarbeidelse av løsninger som er tilpasset den enkelte virksomhet og ikke minst beslutningsdokumentasjon i forbindelse med forannevnte.

Advoco bistår også med stiftelse av selskaper, herunder utforming av vedtekter eller selskapsavtaler, aksjonæravtaler samt andre selskapsdokumenter og som ledd i dette også med registrering i Foretaksregisteret. Vi kan videre bistå med å utarbeide rutiner og prinsipper for å sikre god selskapsledelse og eierstyring. I denne forbindelse gir vi råd i valg av ulike finansieringsformer, herunder egenkapitaltransaksjoner som kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser, i tillegg til rådgivning og gjennomføring i forbindelse med fusjoner og fisjoner. Innenfor det forretningsjuridiske området hører også transaksjoner med som et viktig område for våre klienter.

Innenfor forretningsjussen er det så mange oppgaver vi kan tilby å bistå med at det ikke er mulig å liste opp disse. Som en knagg for tanken om hva våre klienter må passe på og hva vi kan bidra med nevnes noen eksempler i tillegg til hva som allerede er berørt:

    Konserninterne avtaler/avtaler mellom selskap og eier,
        interne omorganiseringer
    Forhandlinger 
    Omdanning av selskap
    Due Diligence-undersøkelser
Kontaktpersoner:
Axel Øwre
Bjørn Frederick Salvesen
Jan I. Frydenlund
Carsten Anker
Gitte Marie Lundh Martinsen