Advoco
Advoco copyright 2015 - E-post: lawfirm@advoco.no - Tlf.: +47 22 03 80 40

Familie-, arv- og skifterett

Arv og generasjonsskifte

Axel Øwre har siden han ble advokatfullmektig i 1985 arbeidet med utfordrende generasjonsskiftesaker og derigjennom utført oppdrag innen rettsfeltet over noen tiår.

Siden 2010 har advokat Øwre vært tilknyttet Oslo byfogdembete som bobestyrer i offentlige dødsboer. I disse oppdragene arbeider advokatene Gitte Marie Lundh Martinsen og Øwre i team iht retningslinjer fra Oslo byfogdembete.

Gjennom bobestyreroppdragene har ADVOCO’s advokater, som jobber med arv- og skifterett, opparbeidet seg spisskompetanse i bobehandling både ved privat og offentlig skifte av dødsbo. Dette omfatter blant annet å sikre boets aktiva, innhente opplysninger om aktiva og passiva, forestå løpende bobehandling, klarlegge hvem som er arvinger, følge opp boet i forhold til skatte- og arveavgiftsmyndighet, herunder sørge for at det blir sendt inn selvangivelse for boet, foreta registreringer, avholde arvingemøter, utarbeide protokoller og avtaler, forvalte boets midler, overdra eller realisere verdier som skal overføres/avhendes (hus, hytter, leiligheter, bil, båt, aksjer, verdipapirer osv.), motta, samt følge opp fordringsanmeldelser i lys av proklama utstedt av skifteretten m.m.

I lys av nevnte erfaring skriver advokatene i ADVOCO følgelig mange testamenter og ektepakter. Tolking av testamenter og ektepakter hører også med som en viktig del av advokatenes vurderinger.

Advokatene i ADVOCO bistår også ved generasjonsskifter/forskudd på arv. Tjenesten vi kan tilby i den forbindelse er å vurdere din sak konkret med det siktemål å finne en gunstigst mulig og juridisk korrekt gjennomføringsmåte av generasjonsskiftet.
Advokatene i ADVOCO har bred prosedyreerfaring fra dette rettsområdet og vil kunne bistå ved rettstvister, samt komme med råd og vurderinger forutfor et eventuelt søksmål blir tatt ut.

Familie- og skifterett

Familieretten er betegnelsen for den del av norsk rett som angår forholdet mellom medlemmer av en familie eller personer som står i et slektskapsforhold, samt samboere som ikke er gift.

Advokatene i ADVOCO har lang erfaring med å bistå med en rekke familierettslige problemstillinger, herunder utarbeidelse av ektepakter, samboeravtaler, gjensidige testamenter m.m. Advokatene i ADVOCO har også lang erfaring med å bistå ektefeller eller samboere som gjennomgår samlivsbrudd, enten som begge parters advokat for å mekle mellom partene for deretter å oppnå enighet og inngåelse av skifteavtale, samværsavtale m.m. eller som den ene partens advokat for å ivareta denne partens interesser ved et skifte.

Advokatene i ADVOCO kan også bistå i forbindelse med sammensatte skifter, dvs der den ene ektefellen eller samboeren har gått bort og etterlater seg flere arvinger enn ektefellen/samboeren. I slike tilfeller skal boet etter førstavdøde først skiftes med gjenlevende før restboet skal fordeles etter arveloven eller testament.

Advokatene i ADVOCO har bred prosedyreerfaring fra dette rettsområdet og vil kunne bistå ved rettstvister, samt komme med råd og vurderinger forutfor et eventuelt søksmål blir tatt ut.


Kontakpersoner:
Axel Øwre
Gitte Marie Lundh Martinsen