Advoco
Advoco copyright 2015 - E-post: lawfirm@advoco.no - Tlf.: +47 22 03 80 40

Om oppdraget og pris

Alle oppdrag hos ADVOCO utføres i samsvar med gjeldende regelverk for advokater. Samtlige advokater ved vårt kontor er medlemmer av Den Norske Advokatforening og underlagt Advokatforeningens ”Regler for god advokatskikk”.

Til grunn for oppdrag vi utfører for våre klienter, det være seg profesjonelle eller private, ligger et tillits- og fortrolighetsforhold mellom klient og advokat. Advokater har taushetsplikt for de opplysninger de får i saken med unntak av det som fremgår av lov, eksempelvis hvitvaskingsloven.

Vårt firma har hovedvekt på forretningsjuridisk rådgivning, men bistår også privatpersoner. Uansett klient legger vi betydelig vekt på høy etisk standard ved utførelsen av tildelte oppdrag.

For advokatvirksomhet stilles det krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av eventuelle erstatningskrav som måtte pådras under utøvelse av virksomheten. Alle våre advokater er tilknyttet Advokatforeningens forsikringsordning.

Ved innledningen av et oppdrag blir det utarbeidet en oppdragsbekreftelse der det blant annet spesifiseres hva oppdraget skal gå ut på, oppdragets antatte varighet, beregning av salær og våre faktureringsrutiner.

Dersom ikke annet er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Timesatsen for våre advokater er fra kr 1.400,- til kr 3.000,- eks mva. (dvs. kr. 1.750,- - 3.750,- pr time inkl. mva.). Timesatsen i den enkelte sak fastsettes etter oppdragets art, kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og grad av spesialkompetanse. I oppdragsbekreftelsen blir det redegjort for hvilken timesats som legges til grunn for oppdraget. I tillegg til vårt honorar dekker klienten direkte utlegg i saken.

Fakturering vil skje ved oppdragets avslutning med mindre oppdraget har en varighet som forutsetter månedlig fakturering.

Etter rettshjelploven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av den enkelte klients forsikringspolise. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Det gjøres oppmerksom på at klienten normalt må betale egenandel ved bruk av rettshjelpsforsikring. I denne forbindelse presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage dersom man er misfornøyd med salærets størrelse. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder fra klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg, hvis beslutning kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.